Repo Icon

Top 50 ratings

Mania Theme - 1.72

Mania Theme 1.72

3.7/5 (533 votes)   4.00 $
Soda Theme - 3.5

Soda Theme 3.5

4.0/5 (438 votes)   4.00 $
Burger WeChat Theme(微信主题) - 1.11

Burger WeChat Theme(微信主题) 1.11

3.9/5 (449 votes)   1.30 $
Cute StatusBar - 1.3

Cute StatusBar 1.3

3.8/5 (390 votes)   1.50 $
Cute StatusBar 2 - 1.0

Cute StatusBar 2 1.0

3.9/5 (339 votes)   1.50 $
[Alkaline]Cute Battery - 1.4

[Alkaline]Cute Battery 1.4

4.0/5 (271 votes)   Private package
Taro StatusBar - 1.31

Taro StatusBar 1.31

3.9/5 (262 votes)   1.50 $
Line Wechat Theme(iOS11)(微信主题) - 1.42

Line Wechat Theme(iOS11)(微信主题) 1.42

4.1/5 (247 votes)   1.00 $
[Alkaline]Line Battery - 1.1

[Alkaline]Line Battery 1.1

3.9/5 (211 votes)
10° Goblin StatusBar - 1.0

Goblin StatusBar 1.0

4.1/5 (203 votes)   1.50 $
11° Precious StatusBar(For iOS11) - 1.3

Precious StatusBar(For iOS11) 1.3

3.9/5 (201 votes)   1.50 $
12° Painted cheese WeChat Theme(微信主题) - 1.11

Painted cheese WeChat Theme(微信主题) 1.11

3.9/5 (195 votes)   1.30 $
13° Shadow WeChat Theme(微信主题) - 1.11

Shadow WeChat Theme(微信主题) 1.11

3.9/5 (191 votes)   1.50 $
14° Cute StatusBar3 - 1.1

Cute StatusBar3 1.1

3.8/5 (188 votes)   Private package
15° Dignity Wechat Theme(微信主题) - 1.4

Dignity Wechat Theme(微信主题) 1.4

3.7/5 (192 votes)
16° Sopax - 1.2

Sopax 1.2

4.0/5 (177 votes)   1.88 $
17° [Alkaline]Precious Battery - 2.11

[Alkaline]Precious Battery 2.11

3.9/5 (178 votes)
18° Line StatusBar - 1.21

Line StatusBar 1.21

3.7/5 (180 votes)
19° NenBull StatusBar - 1.12

NenBull StatusBar 1.12

3.9/5 (168 votes)   1.50 $
20° Soda-LDZ Repo Icons - 1.10

Soda-LDZ Repo Icons 1.10

3.6/5 (172 votes)
21° Sopax Pro - 1.2

Sopax Pro 1.2

4.0/5 (153 votes)   3.20 $
22° Line Wechat Theme(微信主题) - 1.3

Line Wechat Theme(微信主题) 1.3

4.0/5 (152 votes)   1.00 $
23° Soda StatusBar(Gray灰色版) - 1.3

Soda StatusBar(Gray灰色版) 1.3

3.8/5 (157 votes)
24° NeonWeChat Theme(微信主题) - 1.12

NeonWeChat Theme(微信主题) 1.12

3.9/5 (148 votes)   1.50 $
25° SutuPlus(苏兔微信主题工具) - 2.3.1-1

SutuPlus(苏兔微信主题工具) 2.3.1-1

3.5/5 (156 votes)
26° Normal StatusBar - 1.3

Normal StatusBar 1.3

3.7/5 (148 votes)
27° Wechathook Theme CARBY的工具箱 - 1.0.7-2

Wechathook Theme CARBY的工具箱 1.0.7-2

3.7/5 (144 votes)
28° Tilt WechatTheme(微信主题) - 1.2

Tilt WechatTheme(微信主题) 1.2

3.8/5 (128 votes)
29° Line StatusBar Part 2 - 1.2

Line StatusBar Part 2 1.2

3.8/5 (124 votes)
30° Sopax Glyph - 1.2

Sopax Glyph 1.2

4.0/5 (118 votes)   1.88 $
31° Precious StatusBar - 1.3

Precious StatusBar 1.3

3.7/5 (122 votes)   Private package
32° FeiZhai StatusBar - 1.0

FeiZhai StatusBar 1.0

3.9/5 (114 votes)
33° NotPerfect Statusbar - 1.33

NotPerfect Statusbar 1.33

3.8/5 (108 votes)
34° Soda Theme(UDID用户) - 1.0

Soda Theme(UDID用户) 1.0

3.8/5 (103 votes)   Private package
35° Line CC iOS11 - 1.0

Line CC iOS11 1.0

3.8/5 (104 votes)
36° Astropaul 2 - 1.0

Astropaul 2 1.0

3.6/5 (104 votes)
37° Taro CC iOS11 - 1.1

Taro CC iOS11 1.1

3.9/5 (89 votes)
38° Shape StatusBar(极简状态栏) - 1.01

Shape StatusBar(极简状态栏) 1.01

3.8/5 (92 votes)
39° CCover Sd2 - 1.1

CCover Sd2 1.1

3.9/5 (89 votes)
40° Blue WeChat Theme(微信主题) - 1.0

Blue WeChat Theme(微信主题) 1.0

3.5/5 (95 votes)
41° Respring Pack - 1.0

Respring Pack 1.0

3.6/5 (90 votes)
42° Soda HS 3 - 1.01

Soda HS 3 1.01

3.8/5 (84 votes)
43° Faltend Weather theme - 1.0

Faltend Weather theme 1.0

3.8/5 (83 votes)
44° [Alkaline]Soda Battery(4.7) - 1.1

[Alkaline]Soda Battery(4.7) 1.1

3.5/5 (82 votes)
45° [Alkaline]Rainbow Battery Plus(彩虹电池加大版) - 1.1

[Alkaline]Rainbow Battery Plus(彩虹电池加大版) 1.1

4.0/5 (71 votes)
46° [Alkaline]Rainbow Battery(彩虹电池) - 1.1

[Alkaline]Rainbow Battery(彩虹电池) 1.1

3.8/5 (73 votes)
47° [Alkaline]Soda Battery(5.5) - 1.1

[Alkaline]Soda Battery(5.5) 1.1

3.7/5 (72 votes)
48° Line Music Controls - 1.0

Line Music Controls 1.0

3.9/5 (68 votes)
49° Precious CC  IOS9&10 - 1.1

Precious CC IOS9&10 1.1

3.8/5 (69 votes)   Private package
50° [Respring]Fxxk - 1.0

[Respring]Fxxk 1.0

4.2/5 (62 votes)